EXCEL向下四舍五入到最接近的整数函数INT
EXCEL向下四舍五入到最接近的整数函数INT
- 2018年12月4日 - office - 0 评       - 58阅 More

EXCEL向下四舍五入到最接近的整数函数INT ⑴、功能 将数字向下舍入到最接近的整数。 ⑵、格式 …

标签:
Excel函数计算保险收益
Excel函数计算保险收益
- 2018年12月4日 - office - 0 评       - 56阅 More

保险公司开办了一种平安保险,具体办法是一次性缴费12000元,保险期限为20年。如果保险期限内没有出…

标签:
Excel函数按性别统计职工数
Excel函数按性别统计职工数
- 2018年12月4日 - office - 0 评       - 66阅 More

Excel函数按性别统计职工数 (1)函数分解 COUNTIF函数计算区域中满足给定条件的单元格的个…

标签: